• 035-328-411
  • ayutthaya_imm3@hotmail.com
  • Quick Search:

ประวัติความเป็นมาของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ 134 ถนนอู่ทอง(จ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคารที่ทำการตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำป่าสัก

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ใน 3 จังหวัดคือ 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดอ่างทอง 3. จังหวัดสุพรรณบุรี มีสารวัตรเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ได้มีมติปรับระดับตำแหน่งสารวัตรที่ทำหน้าที่หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมีอยู่เดิม เป็นตำแหน่งสารวัตรใหญ่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีประกาศเรื่อง กำหนดหน่วยงานและเขตการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ปกครอง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ลง 2559 กำหนดให้จัดตั้งจังหวัดสุพรรณบุรีออกเป็นตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้ยกฐานะหน่วยของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นระดับกองกำกับการมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำกับการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา